--cmplz_banner_background_color: rgba(255,255,255,0.65);

REKLAMACE

 

Text a podmínky reklamace.
Stránka by měla obsahovat formulář pro reklamaci zboží zakoupeného spotřebitelem v e-shopu. Může se použít odkaz na nějaký formulář umístěný jinde, vložit PDF pro stažení nebo zadat formulář pro zkopírování jako například níže.

Stejně by měl být nasven formulář pro odstoupení od smouvy.

 

 

Vzorový text pro reklamační formulář pro případný tisk (kopírujte a vytiskněte):

 

////////////////////////////////

Reklamace zboží spotřebitelem

 

 

Jméno a příjmení kupujícího (odesílatele)……………………
datum narození……………………………………………………
adresa ………………………………………………………………
kontaktní údaje (e-mail, telefon) ………………………………

 

 

Jméno a příjmení prodávajícího (adresát):   …………………………………….
IČ prodávajícího:  ……………………
Adresa prodávajícího:  …………………………..

 

 

V ………………….. dne ………………………..

 

 

Uplatnění reklamace

 

Vážení,
dne ………. jsem ve Vašem e-shopu na adrese www.openroadevolution.cz, zakoupil …………………. (uveďte konkténtí produkt) ………….. . Toto zboží mi bylo doručeno s vadou: ………….. (popište co je na výrobku vadně zpracováno). Vzhledem k tomu, že vadné plnění je zřejmě nepodstatným porušením smlouvy, žádám Vás v souladu s ust. § 2165 ve spojení s ust. § 2169 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o opravu zboží, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů od převzetí reklamace.

 

Zároveň Vás v souladu s ust. § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace (reklamační protokol) s uvedením data přijetí reklamace, jejího obsahu spolu s mým nárokem na opravu a následně potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.

 

Předem děkuji za kladné vyřízení mojí žádosti.

 

S pozdravem

 

 

……………………………………….

(vlastnoruční podpis)

 

 

Potvrzuji převzetí reklamace

dne ……………………………

 

………………………………………..

podpis prodávajícího nebo jím pověřené osoby

 

 

VZOR ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU:

 

Jméno a příjmení spotřebitele ………………………..
Adresa: ……………………………………………………

Kontaktní údaje (telefon a e-mail)…………………….

 

Jméno a příjmení podnikatele (či název firmy)……….
IČ podnikatele ……………………………………………..
Adresa podnikatele ……………………………………….

 

V ……………….. dne …………………….

 

 

////////////////////////////////

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku

Vážení,

dne ……. jsem na Vašich internetových stránkách www.openroadevolution.cz, s Vámi prostřednictvím prostředku komunikace na dálku uzavřel kupní smlouvu, jejímž předmětem byl……… a byl mi doručen dne …….  společně s dokladem o koupi(fakturou č. ……………….).

Vzhledem k tomu, že výše uvedený ………… nenaplnil má očekávání, využívám svého práva a v souladu s ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, od výše uvedené kupní smlouvy v zákonné lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží bez uvedení důvodu odstupuji.

…………….. Vám zasílám zpět v samostatné doporučené zásilce, zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………….. Kč, včetně poštovného a balného ve výši ………… Kč, které jsem při koupi výše uvedeného …………….. zaplatil ve prospěch Vaší společnosti. Peněžní částku v celkové výši……………………… Kč poukažte bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne odsotupení od smlouvy na účet č. ……………………………… vedený u ………………………….

Za kladné vyřízení mojí žádosti předem děkuji

 

S pozdravem

……………………………………….

(vlastnoruční podpis)

Přílohy: Kopie daňového dokladu (faktura č. …………………)

 

////////////////////////////////